Tento web používá cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím cookies. Více informací

telefon+420 774 12 85 13

emailcesty@nabosotours.cz

adresaNabosotours s.r.o., Bílka 33, Bořislav

Všeobecné obchodní podmínky Cestovní kanceláře Nabosotours s.r.o.

 

1. Úvodní ustanovení

 • Všeobecné obchodní podmínky CK Naboso Tours s.r.o.(dále jen „VOP“) jsou platné pro všechny zájezdy a pro jednotlivé služby cestovního ruchu

 • VOP tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen "Smlouva“) nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK Naboso Tours.

 

2. Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:

 • Cestovní kancelář Naboso Tours s.r.o. (dále jen CK Naboso Tours)

se sídlem Bílka 33, 415 01 Bořislav, Česká republika, IČ: 085 08 976, zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C vložce č. 44163

 • zákazník, kterým může být fyzická či právnická osoba.

 

3. Předmět smluvního vztahu

Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:

 • zájezdů nebo

 • ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka (dále jen „Ostatní služby“).

 

4. Vznik smluvního vztahu při prodeji zájezdů

 1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK Naboso Tours v případě zájezdů vzniká na základě zákazníkem řádně vyplněné a podepsané Smlouvy potvrzené CK Naboso Tours nebo jejím zplnomocněným zástupcem a úhradou zálohy ve smyslu článku 5 písm. a) těchto VOP.

 2. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený ve Smlouvě a odvozený z nabídkových listů či produktových listů na internetových stránkách CK Naboso Tours. Rozšíření nebo dohodnuté změny služeb nad rámec (jde zejména o leteckou dopravu, cestovní pojištění, vyřízení víz apod.) musí být uvedeny ve Smlouvě nebo jejím dodatku (případně na samostatné faktuře), potvrzeny CK Naboso Tours a zákazníkem uhrazeny před jejich poskytnutím.

 3. Smluvní vztah dle písmene a) tohoto článku vzniká též úhradou zálohy ze strany zákazníka ve smyslu článku 5 písm. a) a potvrzením o zájezdu zaslaným Zákazníkovi.

 4. Smlouva včetně všech jejích nedílných součástí (zejména tyto VOP, Nabídka a jiné dodatky) je současně potvrzením o zájezdu.

 5. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK Naboso Tours v případě Ostatních služeb vzniká potvrzením objednávky zákazníka, nebo jinou vhodnou formou a uhrazením plné ceny objednaných Ostatních služeb zákazníkem.

 

5. Cenové a platební podmínky

 1. Právo účasti zákazníka na zájezdu vzniká zaplacením plné ceny zájezdu Naboso Tours. Povinnost závazné rezervace zájezdu ve prospěch zákazníka ze strany CKNaboso Tours vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané Smlouvy a současně uhrazením zálohy při uzavření Smlouvy o zájezdu v dohodnuté výši.

 2. Doplatek do plné ceny zájezdu je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před začátkem zájezdu, pokud není dohodnuto s CK Naboso Tours jinak.

 3. V případě rezervace zájezdu ve lhůtě kratší než 40 dnů před plánovaným odjezdem nebo v případě rezervace Ostatních služeb je celková cena splatná zároveň s uzavřením Smlouvy nebo s potvrzením objednávky Ostatních služeb.

 4. Ve výjimečných případech na základě žádosti zákazníka může CK Naboso Tours stanovit i jinou výši a splatnost zálohových plateb a doplatků. Přesný splátkový kalendář je vždy součástí Smlouvy či jiného písemného potvrzení CK Naboso Tours.

 5. Veškeré platby hradí zákazník výhradně na bankovní účet CK Naboso Tours uvedený ve Smlouvě, pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak. Za den úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet CK Naboso Tours.

 6. Podpisem Smlouvy či úhradou zálohy nebo plné ceny zájezdu či Ostatních služeb zákazník stvrzuje, že s těmito VOP bezvýhradně souhlasí a současně bere na vědomí, že v případě neuhrazení plné ceny všech objednaných služeb nemá nárok na jejich poskytnutí.

 7. Bez plné úhrady objednaných služeb v souladu s těmito VOP zákazník neobdrží potřebné odbavovací pokyny a cestovní doklady, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu, a CK Naboso Tours je oprávněna bez dalšího upozornění zájezd či jiné služby pro zákazníka zrušit a od Smlouvy odstoupit. Zákazník v takovém případě hradí CK Naboso Tours částku ve výši odstupného dle článku 10 písm. b) těchto VOP.

 8. V případě, že mezi odesláním návrhu Smlouvy ze strany CK Naboso Tours a závazným potvrzením tohoto návrhu ze strany zákazníka dojde ke změně v dostupnosti či ceně objednávaných služeb, může CK Naboso Tours Smlouvu nepotvrdit a zaslat zákazníkovi nový návrh Smlouvy. Zákazník je vždy zejména upozorněn na termín, do kdy je třeba závazně potvrdit rezervaci letenek. Avšak i tento termín může být jednostranně leteckou společností zkrácen a CK Naboso Tours toto nemůže ovlivnit.

 9. Zákazník je povinen Smlouvu vyplnit úplně a pravdivě. V případě chybějících údajů je povinen tyto údaje na výzvu bezodkladně doplnit. CK Naboso Tours může po zákazníkovi požadovat další údaje či doklady, které jsou potřebné k realizaci zájezdu (např. dodatečné požadavky úředních orgánů, leteckých společností apod.) a zákazník je povinen tyto údaje a doklady bez zbytečného odkladu dodat. Zákazník bere na vědomí, že nedodání požadovaných údajů a dokladů může mít za následek nemožnost účasti na zájezdu. V takovém případě je CK Naboso Tours oprávněna od Smlouvy odstoupit a požadovat odstupné dle článku 10 písm. b) těchto VOP.

 10. Smlouva platí pro všechny další osoby na ní uvedené. Za plnění smluvních závazků osob na Smlouvě vyznačených ručí zákazník jako za své vlastní. Má se za to, že zákazník je i smluvním plátcem, není-li dohodnuto odlišně.

 11. CK Naboso Tours může zvýšit cenu zájezdu, zvýší-li se do třicátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu:

  • cena za dopravu včetně cen pohonných hmot (navýšení bude vypočítáno jako rozdíl v ceně nákladů stanovených ke dni uzavření Smlouvy a skutečně vynaložených nákladů),

  • daně, jakákoli dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty z cestovních služeb poskytovaných podle smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou, , jako jsou letištní taxy či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu (navýšení bude vypočítáno jako rozdíl aktuální a původní výše plateb zahrnutých v ceně zájezdu),

  • u zahraničních zájezdů směnný kurz české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu o více než 10 % (cena bude zvýšena o 1 % za každé 1 % nárůstu kurzu Kč ode dne uzavření Smlouvy).

 12. CK Naboso Turs je oprávněna cenu zájezdu jednostranně zvýšit o částku rovnající se rozdílu ceny zájezdu dohodnuté ve Smlouvě a ceny zájezdu vypočítané při zvýšení nákladů a plateb ve smyslu písm. k) tohoto článku.

 13. CK Naboso Tours odešle písemné oznámení o jednostranném zvýšení ceny zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen zvýšenou cenu uhradit bezodkladně, nejpozději však před zahájením zájezdu, jinak má CKM právo od Smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit odstupné dle článku 10 písm. b) těchto VOP, a to do 3 dnů od doručení odstoupení od Smlouvy.

 14. Navrhne-li CK Naboso Tours zvýšení ceny zájezdu o více než osm procent, může zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od smlouvy ve lhůtě 5 dnů, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou ceny zájezdu souhlasí.

 15. Zákazník má právo na snížení ceny zájezdu z důvodu snížení nákladů uvedených v písm. k), ke kterému dojde v době mezi uzavřením smlouvy a zahájením zájezdu.

 

6. Sjednané služby

 1. Délka zájezdu je určena termíny uvedenými ve Smlouvě. V případě doobjednané dopravy k zájezdu či pokud čas odjezdu/odletu a příjezdu/příletu v době uzavření smlouvy o zájezdu není znám, budou časy odjezdu/odletu a příjezdu/příletu potvrzeny v cestovních pokynech nejpozději 10 - 7 dnů před odjezdem.

 2. CK Naboso Tours může zprostředkovat zákazníkům nákup letenek k zájezdu na základě objednávky. V Nabídce jsou uváděny předběžné ceny letenek včetně všech poplatků k letenkám. Ceny letenek a poplatků se mohou měnit až do okamžiku nákupu letenek. CK Naboso Tours neodpovídá za škody, nedostatky a změny času odletu způsobené leteckými společnostmi. Tyto jsou záležitostí leteckých společností a CK Naboso Tours je nemůže ovlivnit.

 3. Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb, stejně jako služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy, nemůže CK Naboso Tours poskytovat záruky a žádnou náhradu. Zákazník musí brát v úvahu i možnost výraznějšího zpoždění.

 4. Zákazník je povinen dostavit se na místo nástupu včas. Přesný popis stanoviště obdrží v odbavovacích pokynech.

 5. U zájezdů pořádaných CK Naboso Tours je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat případné zkrácení pobytu.

 6. U letecké dopravy jsou konkrétní sedadla v letadle přidělována cestujícím leteckou společností u odbavovací přepážky na letišti a CK Naboso Tours nemůže předem zaručit přidělení konkrétního zvoleného sedadla zákazníkem ani sedadla poblíž sebe, cestuje-li společně více cestujících. Na vyžádání zákazníka může CK Naboso Tours konkrétní sedadla v letadle u letecké společnosti vyžádat, je-li tato služba dostupná. CK Naboso Tours je oprávněna za tuto službu účtovat dodatečné poplatky. I přes potvrzení ze strany letecké společnosti je však letecká společnost oprávněna cestujícího kdykoliv přesadit na jiné sedadlo, a to i po nástupu do letadla.

 

7. Práva a povinnosti zákazníka a CK Naboso Tours

a) Zákazník má právo:

 • na bezchybné, řádné a včasné poskytnutí dohodnutých služeb zahrnutých do ceny zájezdu,

 • na reklamaci nedostatků poskytovaných služeb ve smyslu článku 12 těchto VOP,

 • na písemné poskytnutí podrobných informací o skutečnostech neobsažených ve Smlouvě, podrobnější informace o ubytování, dopravě a stravování, jsou-li součástí zájezdu,

 • na asistenční služby v místě pobytu (vždy v českém jazyce) delegátem CK Naboso Tours či jinou k tomu určenou osobou (např. lektoři jógy) pro účely poskytnutí nevyhnutelné pomoci v těžkostech, pro účely přijímání a vybavování reklamací apod.

 • obdržet veškeré potřebné doklady pro čerpání smluvně dohodnutých služeb (letenka, vízum, vouchery apod.) před zahájením zájezdu,

 • na bezodkladnou informaci o případných změnách dohodnutých služeb,

 • odstoupit od Smlouvy před zahájením zájezdu při současném zaplacení odstupného podle článku 10 písm. b) těchto VOP,

 • právo postoupit Smlouvu o zájezdu na třetí osobu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu; změna v osobě zákazníka je vůči CK Naboso Tours účinná, doručí-li jí zákazník jako postupitel o tom včas oznámení v textové podobě spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu; oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu; kratší lhůtu lze ujednat, je-li Smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu; postupitel a postupník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CK Naboso Tours v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou.

 • Zákazník je povinen:

  • poskytnout CK Naboso Tours bez vyzvání a včas všechny potřebné informace, příp. doklady k řádnému a včasnému zabezpečení a poskytnutí dohodnutých služeb, včetně kontaktních údajů, na nichž bude zákazník v případě nutnosti k zastižení,

  • zaplatit včas (ve lhůtě splatnosti) objednané služby,

  • na zahájení zájezdu mít u sebe platný cestovní doklad (pas), ostatní cestovní doklady pro poskytnutí smluvně dohodnutých služeb odevzdané CK Naboso Tours (letenky, vouchery apod.), při cestě do zemí s vízovou povinností příslušná víza, která si obstará individuálně nebo za předem dohodnutých podmínek a odměnu prostřednictvím CK Naboso Tours (poplatky za udělení a vyřízení víza nejsou zahrnuté v ceně zájezdu, pokud to není výslovně ve Smlouvě dohodnuto),

  • splnit si očkovací a další povinnosti při cestách do zemí, ve kterých se toto vyžaduje,

  • dodržovat pasové, vízové, celní devizové, tranzitní, zdravotní, dopravní a další bezpečnostní předpisy jakož i zákony a zvyklosti země a míst, do kterých cestuje,

  • dodržovat stanovený program a řídit se pokyny CK Naboso Tours, resp. zástupců CK Naboso Tours, průvodců, nebo provozovatele dopravního prostředku a ubytovacího zařízení,

  • ukládat si v ubytovacích zařízeních cennosti (šperky, elektronika, doklady, hotovost, karty apod.) do trezorů v pokoji či na recepci,

  • sjednat si pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí a na vyžádání předložit doklad o pojištění. CK Naboso Tours může na vyžádání zákazníka toto pojištění zajistit,

  • jednat a chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb či CK Naboso Tours,

  • vyvarovat se chování, které by mohlo poškodit nebo negativně ovlivnit přírodu a celkově životní prostředí,

  • uhradit všechny náklady a škody vzniklé v souvislosti s jeho vyloučením z účasti na zájezdu v případě, pokud svým jednáním ohrožuje nebo ruší průběh nebo program zájezdu, nebo závažným způsobem porušuje právní předpisy, poškozuje cizí majetek a práva ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb a CK Naboso Tours. Při vyloučení z účasti na zájezdu ztrácí zákazník nárok na náhradu nevyužitých služeb.

 • CK Naboso Tours je povinna:

  • poskytnout zákazníkovi pouze předem dohodnuté a zaplacené služby. Další služby poskytne CK Naboso Tours pouze na základě písemného smluvního dojednání a úhrady objednaných služeb,

  • mít uzavřenou smlouvu o povinném pojištění pro případ úpadku CK Naboso Tours ve smyslu platných předpisů a při uzavření Smlouvy o zájezdu spolu se smlouvou odevzdat zákazníkovi doklad o tomto pojištění,

  • plnit další povinnosti vyplývající ze Smlouvy a platných právních předpisů.

 

8. Změna Smlouvy

 1. CK Naboso Tours má právo provést před zahájením zájezdu nepodstatné změny závazku ze Smlouvy. CK Naboso Tours bude bezodkladně o této skutečnosti informovat zákazníka.

 2. CK Naboso Tours má právo v případě, že ji vnější okolnosti nutí podstatně změnit některou z hlavních náležitostí zájezdu, provést změny i podstatné náležitosti nebo podmínky Smlouvy před zahájením zájezdu (např. termínů, trasy, rozsahu, kvality, způsobu poskytnutí a ceny služeb uvedených ve Smlouvě). CK Naboso Tours bude bezodkladně o této skutečnosti informovat zákazníka a navrhne změnu Smlouvy. Pokud následkem navrhované změny Smlouvy je i změna ceny, CK Naboso Tours v návrhu uvede i novou cenu. Nesouhlasí-li zákazník se změnou Smlouvy, má právo od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 5 dní ode dne obdržení návrhu. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy v této lhůtě, platí, že se změnou Smlouvy souhlasí.

 3. Za podstatné změny Smlouvy se pokládá zejm.:

 4. zvýšení ceny dojednaných služeb (s výjimkou článku 5 písm. k) těchto VOP)

 5. snížení kvality a rozsahu služeb bez přiměřeného snížení ceny objednaných služeb,

 6. změna termínu .

 7. Za podstatnou změnu Smlouvy se nepovažuje změna hotelu za hotel stejné kategorie, nebo poskytnutí jiné smluvní služby vyšší kategorie, než byla kategorie ve Smlouvě dojednaná (ubytování, doprava, atd.) za původně dohodnutou cenu. V takovém případě může zákazník odstoupit od Smlouvy pouze způsobem a za podmínek uvedených v článku 10 těchto VOP.

 8. Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění, zrušení) letu, které nemůže CK Naboso Tours ovlivnit, nenahrazuje CK Naboso Tours služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout.

 

9. Změny v průběhu zájezdu

CK Naboso Tours je oprávněna provádět v případě nutnosti a ochrany zájmu zákazníků operativní změny programu a poskytovaných služeb během zájezdu, není-li možné dodržet stanovený program nebo poskytnout předem sjednané služby. V takovém případě je povinna:

 1. Zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo přibližující se původně sjednaným podmínkám a dbát přitom, aby byl v nejvyšší možné míře zachován charakter zájezdu nebo služeb.

 2. Upravit cenu zájezdu a služeb v závislosti na uskutečněných změnách programu a služeb, pokud je jejich důsledkem snížení rozsahu a kvality sjednaných služeb. Nároky budou řešeny individuálně. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek neodvisí od činnosti a postupu CK Naboso Tours, nebo k okolnostem, které ovlivní zákazník tím, že zcela nebo z části nevyužije objednané a CK Naboso Tours zaplacené služby (např. ubytovací, stravovací, dopravní služby, výlety apod.), nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny, není-li dohodnuto jinak.

 

10. Zrušení zájezdu ze strany zákazníka, změna rezervace

 1. Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy kdykoliv před odjezdem na zájezd. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a způsobem nepochybným. Pro určení okamžiku odstoupení od Smlouvy je rozhodující datum doručení písemného oznámení odstoupení od Smlouvy CK Naboso Tours.

 2. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, je povinen zaplatit odstupné, které se účtuje za každého jednoho přihlášeného účastníka zájezdu (dospělé osoby i dítěte) z celkové ceny zájezdu v následující výši:

 

Okamžik odstoupení od Smlouvy

Odstupné na osobu

40 dní a vice před zahájením zájezdu

skutečně vzniklé náklady,

nejméně však 40 %

39–20dní před zahájením zájezdu

skutečně vzniklé náklady,

nejméně však 80 %

19 a méně dní před zahájením zájezdu

100 %

 

 1. Letenky (včetně letenky v rámci zájezdu) jsou vždy bez možnosti provádění jakýchkoliv změn ze strany zákazníka (například změna odletového a příletového letiště, změna data letu, změna či oprava jména cestujícího apod.). Požadavky na změnu letenky (včetně letenky v rámci zájezdu) nelze realizovat a je třeba vystavit novou letenku, kterou je zákazník povinen uhradit. Odstupné v případě zrušení letenek (včetně letenek zakoupených v rámci zájezdu) činí 100% ceny letenek. Příslušná letecká společnost může v konkrétních případech rozhodnout jinak. V takovém případě CK Naboso Tours klienta informuje o skutečné výši poplatků a dalších nákladů souvisejících se změnou či zrušením letenek.

 2. Zákazníkům je doporučeno sjednat si pojištění storna zájezdu. Toto pojištění CK Naboso Tours na vyžádání zajistí, a to za úhradu.

 3. Pokud se zákazník nedostaví na zájezd, případně musí být před započetím zájezdu či v jeho průběhu vyloučen, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení ceny zájezdu a CK Naboso Tours nezodpovídá za případné další škody způsobené z důvodů na straně zákazníka.

 4. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody.

 5. Změna Smlouvy na základě požadavku zákazníka bude provedena v případě, že tuto změnu bude možno realizovat, za paušální poplatek 1.000, - Kč a skutečně vynaložené náklady, za 1 změnu a osobu. Jedná se o změnu jména, programu, dopravy a dalších objednaných služeb. Změny provedené v době kratší než 35 dnů před odjezdem lze ze strany CK Naboso Tours považovat za odstoupení od Smlouvy a za novou objednávku (s výjimkou změny v osobě zákazníka). V takovém případě má CK Naboso Tours nárok na odstupné dle písm. b) tohoto článku.

 

11. Zrušení zájezdu ze strany CK Naboso Tours

CK Naboso Tours je oprávněna před zahájením zájezdu, popř. po zahájení zájezdu, od Smlouvy odstoupit, a to z následujících důvodů:

 1. zrušení zájezdu; CK Naboso Tours je oprávněna zrušit zájezd před zahájením zájezdu, jestliže:

 2. CK Naboso Tours v plnění závazku dle Smlouvy brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu CK Naboso Tours oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu;

 3. počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve smlouvě a CK Naboso Tours oznámila zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě 30 dní před zahájením zájezdu;

Jestliže CK Naboso Tours zájezd z výše uvedených důvodů zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu CK Naboso Tours na základě nové Smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní Smlouvě, je-li CK Naboso Tours schopna takový zájezd nabídnout; nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu, je CK Naboso Tours povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd dle zrušené Smlouvy; jestliže dojde k uzavření nové Smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní Smlouvy se považují za platby podle nové Smlouvy; je-li cena nového zájezdu nižší než již uskutečněné platby, je CK Naboso Tours povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu uhradit.

 1. porušení Smlouvy ze strany zákazníka.

CK Naboso Tours nemá v případě odstoupení vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

Písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy o zájezdu s uvedením důvodů zašle CK Naboso Tours na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou ve Smlouvě a na jeho doručovací adresu.

Účinky odstoupení od Smlouvy o zájezdu nastávají dnem doručení oznámení na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou ve Smlouvě.

 

12. Reklamační řád

 1. Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž CK Naboso Tours zákazníka ujistila nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, je zákazník povinen vady bez zbytečného odkladu CK Naboso Tours oznámit a CK Naboso Tours zajistí nápravu, pokud si to nevyžádá neúměrné náklady.

 2. Nezjedná-li CK Naboso Tours nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a CK Naboso Tours mu nahradí účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud CK Naboso Tours odmítla nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náprava vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka.

 3. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li CK Naboso Tours opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo odmítne-li zákazník takové opatření z řádného důvodu, může zákazník od Smlouvy odstoupit, v takovém případě zajistí CK Naboso Tours na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.

 4. Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti než jakou určuje Smlouva, vrátí se zákazníkovi rozdíl v ceně. Zajistí-li CK Naboso Tours pokračování zájezdu s vyššími náklady, jdou takové náklady k jeho tíži.

 5. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, a nedošlo-li k nápravě vady, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Při výskytu vad zájezdu je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo, nebo aby byly co nejmenší. Pro posuzování důvodů reklamace se doporučuje poukázat na vady ihned po jejich zjištění, aby bylo možné vady odstranit ještě v průběhu zájezdu. Pokud nebudou vady odstraněny v průběhu trvání zájezdu, pak je zákazník povinen uplatnit reklamaci písemně. CK Naboso Tours je povinna reklamaci vyřídit do 30 dní od jejího prokazatelného uplatnění.

 6. Zákazník je oprávněn reklamaci vady zájezdu uplatnit u CK Naboso Tours, zprostředkovatele zájezdu, delegáta nebo jiného pověřeného zástupce.

 7. CK Naboso Tours rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se CK Naboso Tours se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Zákazníkovi se vydává potvrzení o datu a obsahu reklamace, požadavku zákazníka a dále o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu § 19 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele.

 8. Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích, poskytne mu CK Naboso Tours neprodleně pomoc. Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může CK Naboso Tours za svou pomoc požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.

 9. CK Naboso Tours odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze Smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby. Vytkl-li zákazník CK Naboso Tours vadu a CK Naboso Tours ji neodstranila, má zákazník právo na náhradu škody; povinnosti k náhradě škody se zprostí, prokáže-li, že porušení smluvní povinnosti lze přičíst třetí osobě, která se nepodílí na poskytování služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu, a nebylo možné je předvídat nebo odvrátit. Nárok na újmu za narušení dovolené se omezuje na částku odpovídající prokazatelně vzniklé újmě, maximálně však na trojnásobek celkové ceny zájezdu.

 10. Pokud zákazník úplně nebo částečně nevyužije objednané, zaplacené a CK Naboso Tours zabezpečené služby pro okolnosti, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK Naboso Tours nebo pro okolnosti na straně zákazníka, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu, nebo slevu. CK Naboso Tours nenese odpovědnost za případné zpoždění dopravních prostředků z důvodu: zhoršené průjezdnosti silnic a hraničních přechodů, posunutí a změny času letů díky přeplnění vzdušných koridorů při letecké dopravě, či z důvodu nepříznivého počasí, případně náhlé technické poruchy a případných jiných CK Naboso Tours nezaviněných okolností (vis major). Zákazníkovi nevzniká z těchto důvodů nárok na náhradu škody ani právo na odstoupení od Smlouvy.

 11. CK Naboso Tours nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných ve Smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě samém u hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se taktéž nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost CK Naboso Tours není v těchto případech dána ze zákona. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK Naboso Tours (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo z části nevyužije objednané, zaplacené a CK Naboso Tours zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. CK Naboso Tours neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkovi třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Pokud dojde ke škodě na zavazadlech či újmě na zdraví při letecké přepravě, je třeba tuto skutečnost nahlásit hned po příletu na příslušném místě na letišti, kde musí být sepsán protokol, který je potřebný pro další jednání s leteckou společností.

 

13. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztah mezi CK Naboso Tours a zákazníkem se řídí platným českým právem a je upraven Smlouvou, těmito VOP a případnými dalšími přílohami a dodatky.

 2. Tyto VOP platí pro všechny zákazníky CK Naboso Tours. Vstupují v platnost a účinnost dne 12.9.2019.

 3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy a jsou volně k dispozici na webových stránkách CK Naboso Tours .

 4. CK Naboso Tours je oprávněna nakupovat služby cestovního ruchu i kompletní zájezdy od spolupracujících cestovních kanceláří a prodávat je pod svým jménem jako zájezdy vlastní.

 5. Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníka a s ním cestujících osob, předané CK Naboso Tours zákazníkem v souvislosti s uzavřením této smlouvy (identifikační a kontaktní údaje účastníků zájezdu, údaje z pasu účastníků, fotokopie cestovních dokladů), budou zpracovávány cestovní kanceláří za účelem uzavření a plnění Smlouvy. Tyto údaje mohou být předány osobám zajišťujícím jednotlivé služby zájezdu (dopravcům, provozovatelům ubytovacích zařízení a poskytovatelům souvisejících služeb). Blíže viz webové stránky www.nabosotours.cz, sekce osobní údaje.

 1. Vyřizování stížností

V případě, že zákazník nesouhlasí s postupem pracovníků, delegátů či jiných osob zastupujících CK Naboso Tours, je oprávněn obrátit se se stížností na vedení CK Naboso Tours na adrese:

písemně: Naboso Tours, Bílka 33, 415 01 Bořislav, Česká republika

e-mailem: cesty@nabosotours.cz

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že mezi CK Naboso Tours a zákazníkem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je podle zákona o ochraně spotřebitele:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Zákazník, který uzavřel smlouvu online, se může obrátit při mimosoudním řešení sporů na platformu zřízenou Evropskou komisi (tzv. ODR). Více informací naleznou spotřebitelé zde:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

 

 

 

Vážení zákazníci,

níže uvádíme některé obecné a praktické informace, které jsou součástí Smlouvy o zájezdu a které si prosím pozorně přečtěte.

 

Při rezervaci

 • Dbejte zvýšené pečlivosti při uvádění Vašeho jména a jména Vašich spolucestujících při veškerém kontaktu s naší CK Naboso Tours – jméno a příjmení musí přesně odpovídat jménu uvedenému v cestovních dokladech (cestovní pas) účastníků zájezdu. Pořizujete-li si zájezd jako svatební cestu, je třeba dopředu uvažovat nad tím, zda v době cesty nebudete mít již cestovní pas s novým příjmením. Zejména na letenkách nejsou dodatečné opravy jména ze strany leteckých společností dovoleny a v takovém případě je třeba vystavit a uhradit novou letenku.

 

Před cestou

 • Zapište si kontaktní informace na nejbližší zastupitelský úřad ČR. Jejich seznam naleznete na stránkách MZV ČR - www.mzv.cz.

 • Pořiďte si a vezměte s sebou kopie Vašich cestovních pasů, víz a očkovacích průkazů pro případ jejich ztráty. Vhodné je si tyto dokumenty také naskenovat a mít je v elektronické formě např. na svém e-mailovém účtu.

 • Zkontrolujte si platnost svého cestovního pasu, který musí být zpravidla platný ještě nejméně 6 měsíců po opuštění destinace.

 • Z praktických důvodů doporučujeme vlastnit pas s biometrickými údaji (pasy vydávané po 1. září 2006).

 • Zkontrolujte si vstupní formality (víza) pro vstup do destinace i při přestupu na letištích ve 3. zemích (např. USA, Austrálie). Aktuální informace Vám sdělí na zastupitelských úřadech, jejichž seznam naleznete na stránkách MZV ČR – www.mzv.cz.

 • Nezapomeňte si sjednat cestovní pojištění a sdělit telefonní číslo na asistenční službu pojišťovny svým spolucestujícím nebo pracovníkům CK. Zároveň si můžete sjednat pojištění storna zájezdu pro případ, že se zájezdu z vážných důvodů nebudete moci zúčastnit.

 • Nezapomeňte na povinná a doporučená očkování před cestou. Informace o povinných a doporučených očkováních naleznete na www.ockovani.cz/ockovani-na-cesty/. Nezapomeňte si zkontrolovat platnost očkování proti tetanu.

 • Vezměte si s sebou veškeré pravidelně užívané léky na celou dobu pobytu.

 • Nedoporučujeme s sebou na zájezd brát cenné věci jako například šperky, i snubní prsten může přitahovat pozornost.

 • Vezměte si s sebou vhodné oblečení s ohledem na program a podnebí. Nezapomeňte na opalovací krémy a repelenty proti hmyzu, popř. adaptér do elektrických zásuvek.

 

Během pobytu

 • Dodržujte stanovený program a řiďte se pokyny a doporučeními CK Naboso Tours, resp. zástupců CK Naboso Tours, průvodců, řidičů a provozovatelů ubytovacích zařízení. Dodržujte místní zvyklosti zejména s ohledem na náboženství. V některých (zejména muslimských) zemích je zakázána konzumace alkoholu. Vyvarujte se fotografování úřadů, vojenských objektů, nádraží, letiště a podobných míst. Chcete-li fotografovat místní obyvatele, doporučujeme se jich předem dovolit. Předejdete tím případným nepříjemnostem.

 • V zájmu bezpečnosti a pohodlí a s ohledem na mimořádné okolnosti v místě pobytu může být program upraven. V těchto případech vždy plně dodržujte pokyny průvodce či jiného zástupce CK Naboso Tours.

 • Hygienické návyky místních obyvatel v exotických zemích často nemusí odpovídat našim zvyklostem. Totéž platí o údržbě a úklidu veřejných prostor (ulice, parky, zahrady, veřejné pláže), kde se též mohou volně pohybovat toulavá zvířata (psi, kočky, někde například i krávy či opice). Ne vždy je v možnostech místního personálu úplně zamezit výskytu drobných živočichů na pokoji (ještěrky, brouci) a to i v ubytováních vyšší kategorie. Případné připomínky řešte ihned na místě s provozovatelem ubytovacích zařízení či průvodcem.

 • Stravovací zvyklosti v exotických destinacích jsou velmi odlišné od těch našich. Jídlo je často připravované a servírované jinak, než jsme zvyklí. Používá se větší množství pálivého koření nebo například tuku. Není-li uvedeno jinak, je strava, která je součástí zájezdu, zpravidla servírovaná.

 • Způsoby chování místních obyvatel mohou být odlišné od evropských zvyklostí. Mohou rádi zkoušet navazovat přátelské kontakty s cizinci, prodávat své zboží, služby a chovat se obecně temperamentněji a hlučněji, a to i v hotelech, na plážích.

 • Případné cenné věci jako šperky, doklady, hotovost, platební karty, notebooky aj. ukládejte výhradně do trezorů na recepci či na pokoji a v žádném případě je při cestování nenechávejte bez dozoru.

 • Finanční hotovost směňujte pouze v oficiálních směnárnách či bankách. V žádném případě neprovádějte směnu na ulici.

 • V období různých státních a náboženských svátků může být omezen provoz služeb (obchody, restaurace, banky).

 • Zejména v muslimských zemích v období Ramadánu může být složité zakoupit občerstvení v průběhu dne. V těchto případech požádejte o informaci či radu zástupce CK v destinaci. Dodržujte základní pravidla bezpečnosti. Dbejte na svoji vlastní bezpečnost.

 • První a poslední den zájezdu je určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnohodnotného rekreačního pobytu.

 

Přejeme Vám příjemný pobyt